Heks en wiki

de heksen wiki van moonchildren

Heks en wiki – G

Wat is Grieks-Romeinse magie?

Grieks-Romeinse magie is ontstaan uit simpele rituelen, waarna het uitgegroeid is – en verweven geraakt met – filosofie en wetenschap. Er is in de culturen dan ook veel teruggevonden in de literatuur m.b.t. magie. Magie stond centraal in de Grieks-Romeinse cultuur, maar tussen de verschillende subculturen liepen magische tradities uiteen, de essentie bleef daarbij wel grotendeels hetzelfde. Aan de start werden er goden op lokaal niveau aanbeden zoals saters en muzen, later stonden de god Zeus en (zijn vrouw) godin Hera centraal. De Grieken geloofden niet in één god, zoals sommige religies, maar in meerdere goden. 

Wat betekent gezel in de hekserij?

Een gezel in de hekserij is een soort samenwerkingspartner van een heks. Wat onder gezel verstaan wordt loopt erg uiteen. Zo kan een diergeest van een levend / overleden dier een gezel zijn, maar ook de geest van een overleden persoon (bijv. voorouder), natuurgeesten en volgens sommigen bijvoorbeeld ook Fairies (Elfen), kabouters en trollen.

Wat is het geestenrijk?

Geestenrijk is een woord dat op vele manieren gedefinieerd en geïnterpreteerd wordt, hoe het beeld van het geestenrijk gevormd wordt hangt o.a. af van factoren zoals: land, (sub)cultuur, religie, geloofsovertuigingen, normen, waarden, tradities, spiritualiteit, eigen geloof, interpretatie en referentiekader.

Synoniemen voor het geestenrijk zijn bijvoorbeeld Otherworld / Anderland, schimmenrijk, hiernamaals, onderwereld, hemel, Hades en nog veel meer termen. Afhankelijk van de invalshoek worden er soms onderverdelingen gemaakt van deze wereld, de verwevenheid met deze wereld en dimensie of juist scheiding ervan. Met de inwoners van het geestenrijk wordt gecommuniceerd om bijvoorbeeld antwoorden, inzichten, advies of hulp te vragen. Hoe dit proces verloopt is sterk afhankelijk van de invalshoek.

De interpretatie van het geestenrijk loopt erg uiteen. Sommige culturen geloven dat de inwoners van het geestenrijk bestaan uit bijvoorbeeld Elfen, kabouters, draken of andere mythische wezens. Waar anderen geloven dat er enkel geesten van mensen en/of dieren zijn OF bijvoorbeeld engelen. Hetzelfde geldt m.b.t. de invalshoek van demonen. Sommige culturen geloven dat kwaadwillende en goedwillende energieën/entiteiten in dezelfde dimensie/wereld zitten (soms zelfs deze wereld of dimensie), waar anderen een strikte scheiding maken tussen werelden en / of dimensies.

Heks en wiki – H

Wat is hekserij?

Hekserij is een verzamelnaam voor magische of uitzonderlijke krachten toegeschreven aan individuen, ofwel het bovennatuurlijke. Denk aan krachten zoals het communiceren met geesten / demonen of aansturen ervan. Denk bijvoorbeeld aan divinatie om antwoorden te krijgen op de toekomst, maar ook het toewensen van genezing, bescherming en voorspoed. Hekserij kan ingezet worden voor goede en slechte bedoelingen. 

Wat is een heks?

Een heks is het woord dat in de volksmond gebruikt wordt als verzamelnaam voor iemand met uitzonderlijke / bovennatuurlijke gaven. Het woord heks heeft door de jaren heen een negatieve bijsmaak gekregen. Veel mensen hebben angst van het bovennatuurlijke en onverklaarbare, mede daarom werden in veel culturen heksen vervolgd. Zij kregen de schuld van de “onverklaarbare” dingen die gebeurden, waaronder tegenslagen zoals uitbraken van ziekten.

Wat is een heksenjacht?

Een heksenjacht is vrijwel letterlijk de jacht op heksen, wat vaak gebeurde in de vroegmoderne tijd van Europa. Heksen werden door de Christelijke kerk weggezet als slecht – en vaak als samenwerkend met Satan, tegenover het volk. De Christelijke kerk vreesde andere spirituele stromingen als concurrentie. Zij claimde het ‘juiste’ en daarmee enige geloof te zijn – en andere spirituele stromingen waren dus ‘ketters’. Op basis van dit gedachtengoed werden heksen vervolgd en veroordeeld. In veel gevallen werden heksen zelfs geëxecuteerd. Een van de veroordelingen was bijvoorbeeld een executie op de brandstapel. Hoe het beoordelingsproces verliep verschilde nogal per regio. Niet onbekend zijn bijvoorbeeld de absurde manieren waarop getest werd of iemand een heks zou zijn, met proeven die niemand sowieso zou overleven. 

Heks en wiki – I

Hoe ziet de Islam magie?

Magie wordt binnen de Islam gezien als een deel van geheime hemelse kennis. Gevallen engelen zouden deze kennis hebben overgedragen aan de mensheid. Door gebruik te maken van deze kennis kan contact gelegd worden met geesten of demonen en kan divinatie toegepast worden. Grofweg wordt er onderscheid gemaakt tussen twee vormen, goed en slecht. 

Bij de ‘slechte’ vorm wordt de magie ingezet voor materiële zaken te bemachtigen – en om anderen wat aan te doen. Deze vorm wordt gezien als ontrouw aan god. 

Bij de ‘goede’ vorm wordt magie op eervolle wijze ingezet, passend binnen de principes van God. In deze vorm wordt beroep gedaan op engelen.

Volg ons op